Date for your diary: Introduction to Community Shares

Date for your diary: Introduction to Community Shares

Community shares can save local shops and pubs, finance renewable energy schemes, transform community facilities, support local food growing, fund new football clubs, restore heritage buildings, and build stronger, more vibrant and independent communities.

 

The Community Shares Wales project, funded by the Big Lottery Fund and delivered by the Wales Co-operative Centre, can support communities through the process of share issue, enabling them to develop local services and facilities at the heart of their communities.

This free event will provide attendees with a fantastic overview of the topic including:

 • Detailed information about the project and the support available to help you develop community share offers
 • An opportunity to hear from people who have been through the process and used community shares to invest in local initiatives
 • A chance to hear from social lenders offering match funding for community share schemes
 • A chance to discuss the support and advice groups need to develop a community share offer

In addition, we also have a limited number of appointments available for people who’d like a one-to-one chat with a Community Shares Wales advisor, to scope out whether community shares would be right for them.

Date / Venue

 

Please click on the link below to find out more information and book your place:

Tuesday 14th March 2017, Merthyr Tydfil Football Club, http://bit.ly/2kjgKnl

Tuesday 21 March 2017, Station Court, Colwyn Bay, http://bit.ly/2kz7PfS

Tuesday 28 March 2017, Parc Y Scarlets, Llanelli, http://bit.ly/2lbwpGY

Time: 10.00am – 2:00pm (Lunch is provided. One-to-one appointments will take place during the afternoon.)

Thank  you

 


Dyddiad ar gyfer y dyddiadur: Cyflwyniad i Gyfranddaliadau Cymunedol

Gall cyfranddaliadau cymunedol achub siopau a thafarndai lleol, ariannu cynlluniau ynni adnewyddol, trawsnewid cyfleusterau cymunedol, cefnogi tyfu bwyd yn lleol, ariannu clybiau pêl-droed newydd, adfer adeiladau treftadaeth, a chreu cymunedau cryfach, mwy bywiog ac annibynnol.

Mae modd i gynllun Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru, a ariennir gan Gronfa Fawr y Loteri a’i darparu gan Ganolfan Gydweithredol Cymru, gefnogi cymunedau drwy’r broses o gyhoeddi cyfranddaliadau, gan eu galluogi i ddatblygu gwasanaethau a chyfleusterau lleol yng nghanol eu cymunedau.

Bydd y digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn rhoi trosolwg rhagorol i fynychwyr o’r pwnc, gan gynnwys: 

 

 • Gwybodaeth fanwl am y prosiect a’r gefnogaeth sydd ar gael i’ch helpu i ddatblygu cynigion cyfranddaliadau cymunedol

 • Cyfle i glywed oddi wrth bobl sydd wedi bod drwy’r broses ac sydd wedi defnyddio cyfranddaliadau cymunedol i fuddsoddi mewn mentrau lleol.

 • Cyfle i glywed oddi wrth fenthycwyr cymdeithasol sy’n cynnig arian cyfatebol ar gyfer cynlluniau cyfranddaliadau cymunedol

 • Cyfle i drafod y gefnogaeth a’r cyngor sydd ei angen ar grwpiau er mwyn datblygu cynnig cyfranddaliadau cymunedol

  Yn ogystal, mae gennym nifer cyfyngedig o apwyntiadau ar gael ar gyfer pobl a hoffai gael sgwrs un-i-un gydag ymgynghorydd Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru, i drafod a fyddai cyfranddaliadau cymunedol yn addas iddyn nhw.

   

  Dyddiad / Lleoliad

  Cliciwch ar y ddolen isod i gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle os gwelwch yn dda:

  Dydd Mawrth 14th Mawrth 2017, Clwb Pêl-droed Merthyr Tudful, http://bit.ly/2kjgKnl

  Dydd Mawrth 21 Mawrth 2017, Cwrt yr Orsaf, Bae Colwyn, http://bit.ly/2kz7PfS

  Dydd Mawrth 28 Mawrth 2017, Parc Y Scarlets, Llanelli, http://bit.ly/2lbwpGY

   

  Amser: 10.00am – 2:00pm (Darperir cinio. Bydd apwyntiadau un-i-un yn digwydd yn ystod y prynhawn.)

   

  Diolch

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s